Ban chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA HÀN QUỐC HỌC

Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và N


Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Công việc

phụ trách

Email

1

Nguyễn Thị Phương Mai

TS

(Trưởng Khoa)

Phụ trách chung cả khoa

phuongmai@hcmussh.edu.vn

2

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Phó trưởng Khoa)

Phụ trách công tác sinh viên & các công tác khác

lehienanh@hcmussh.edu.vn

3

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

(Phó trưởng Khoa)

Phụ trách công tác đào tạo & công tác hợp tác quốc tế

yenloan@hcmussh.edu.vn

4

Phan Thị Thu Hiền

GS.TS.NGƯT.

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng; Nguyên Trưởng Khoa)

Điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng

Phanthithuhien@hcmussh.edu.vn

5

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS, NCS

(Trưởng BM. Ngữ văn Hàn)

Phụ trách bộ môn Ngữ văn Hàn Quốc

mylinh@hcmussh.edu.vn

6

Nguyễn Trung Hiệp

ThS

(Q.Trưởng BM. Văn hóa – Xã hội HQ)

Phụ trách bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

7

Trần Huyền Trang

ThS

(Q.Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Phụ trách bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc

huyentrang@hcmussh.edu.vn

8

Mai Kim Chi

ThS

(Q.Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Phụ trách bộ môn E-learning về Hàn Quốc học

kimchi@hcmussh.edu.vn

t trong những cơ sở đào tạo

Lý lịch khoa học của tất cả Giảng viên trong Khoa Xem tại đây